TASKitは九州工業大学 情報工学部 システム創成情報工学科で導入されています。
導入年度 講義名 対象学年 学生数 教員数 TA数
2010後期 プログラム応用S 1年 85名 1名 5名
2011前期 データ構造とアルゴリズム 2年 85名 1名 4名
2011後期 プログラミング応用S 1年 88名 1名 5名
プログラム設計 2年 81名 1名 4名
2012前期 データ構造とアルゴリズム 2年 92名 1名 4名
2012後期 プログラミング応用S 1年 84名 1名 5名
プログラム設計 2年 91名 1名 4名
2013前期 データ構造とアルゴリズム 2年 84名 1名 4名
シミュレーション物理 2年 96名 1名 3名
システム制御コンピューティング 3年 95名 1名 3名
2013後期 プログラミング応用S 1年 81名 1名 5名
プログラム設計 2年 89名 1名 4名
2014前期 物作りプロジェクト 1年 約80名 1名 3名
プログラミング 1年 87名 2名 4名
データ構造とアルゴリズム 2年 86名 1名 3名
シミュレーション物理 2年 90名 2名 4名
システム制御コンピューティング 3年 94名 1名 4名
2014後期 プログラミング応用S 1年 85名 1名 5名
データ構造とアルゴリズム 生命1年 87名 1名 2名
プログラム設計 2年 86名 1名 6名
2015前期 物作りプロジェクト 1年 約80名 1名 3名
プログラミング 1年 80名 1名 5名
データ構造とアルゴリズム 2年 88名 1名 5名
シミュレーション物理 2年 83名 1名 5名
システム制御コンピューティング 3年 101名 1名 3名
2015後期 プログラミング応用S 1年 80名 1名 5名
プログラム設計 2年 90名 1名 5名
2016前期 物作りプロジェクト 1年 約80名 1名 5名
プログラミング 1年 79名 1名 5名
データ構造とアルゴリズム 2年 84名 1名 5名
シミュレーション物理 2年 84名 1名 5名
システム制御コンピューティング 3年 89名 1名 3名
2016後期 プログラミング応用S 1年 80名 1名 5名
プログラム設計 2年 82名 1名 5名
2017前期 物作りプロジェクト 1年 約80名 1名 5名
プログラミング 1年 87名 1名 5名
データ構造とアルゴリズム 2年 84名 1名 6名
シミュレーション物理 2年 82名 1名 2名
システム制御コンピューティング 3年 60名 1名 2名
2017後期 プログラミング応用S 1年 86名 1名 5名
プログラム設計 2年 91名 1名 5名
2018前期 データ構造とアルゴリズム 2年 約80名 1名 6名
シミュレーション物理 2年 約80名 1名 2名
システム制御コンピューティング 3年 約60名 1名 2名

topに戻る